Obchodní podmínky

  neziskové organizace Attavena, o.p.s.

  se sídlem Husova 45, České Budějovice 370 05 identifikační číslo: 25197185 registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou O52 pro poskytování služeb a licencí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.virtualnikolega.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Jednáte s Attavena, o.p.s. o podrobnostech používání Virtuálního kolegy. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi: Poskytovatel: Attavena, o.p.s., Husova 45, České Budějovice 370 05, IČ: 25197185, registrované u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou O52 poskytující licence k digitálnímu obsahu prostřednictvím Virtuálního kolegy (online studijním portálem na webové adrese www.virtualnikolega.cz) Účastník: Fyzická či právnická osoba registrovaná na Virtuálním kolegovi, které byl zřízen uživatelský účet
  2. Výjimky platí, pokud se tak přímo dohodneme. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Podmínky občas aktualizujeme, platí však to, co jsme si dohodli při nákupu. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Každý klient má svůj uživatelský účet. Na základě registrace účastníka na Virtuálním kolegovi, může účastník přistupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím něj účastník může provádět objednávání.
  2. Je ve vašem zájmu uvádět o sobě aktuální a pravdivé informace. Při registraci a objednávání je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu.
  3. Účet je jen váš, nedělit se znamená lépe sledovat své výkony. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Účastník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Občas musíme pročistit uživatelské účty a smazat ty neaktivní (a ty využívané lotry). Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy účastník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), a to bez jakékoliv náhrady.
  5. Mějte trpělivost, pokud budeme zrovna něco opravovat. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě nedostupnosti uživatelského účtu z důvodu provádění nutné údržby nevzniká účastníkovi žádný nárok na uplatnění slevy či náhrady za krátkodobou nedostupnost.
 3. NABÍZENÉ PRODUKTY
  1. Každý získá po registraci 14 dnů zdarma na zkoušku. Účastník má možnost registrovat se na Virtuálního kolegu a získat tak 14 denní přístup k licenci Standard s plnou funkcionalitou. Po 14 dnech bude účastník informován o skončení licence a bude mu zamezen přístup ke všem studijním materiálům na Virtuálním kolegovi, pokud si nezakoupí licenci.
  2. Licence standard:
   1. Jak u nás počítáme délku 1 měsíce a 1 roka? Licenci je možné získat na 1 měsíc nebo 1 rok. Doba trvání licence je vypočtena od data, kdy poskytovatel obdržel platbu od účastníka, do data následujícího měsíce/roku sníženého o 1 den. Například licence na 1 měsíc, kdy poskytovatel obdržel platbu 25. ledna bude aktivní do 24. února 23:59 hod.
   2. Jaké materiály máte k dispozici? Licence umožňuje účastníkovi přístup ke všem kurzům a lekcím, které jsou v době platnosti licence veřejné na Virtuálním kolegovi. Účastník má přístup ke všem studijním materiálům zařazeným do těchto kurzů a lekcí. Některé materiály účastník může studovat samostatně (videočásti, nastuduj si, cvičení, příklady), některé může studovat jen v kontextu dané lekce (komentáře, úkoly, otázky, kvízy).
   3. Může se stát, že ztratím přístup k materiálům? Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit, přesunout nebo upravit libovolné materiály, které vyhodnotí jako neaktuální. Součástí Virtuálního kolegy je i řada motivačních prvků, které dočasně znepřístupní materiály (například opakování kvízu je možné až po 24 hodinách od posledního neúspěšného pokusu).
   4. Kdo a jak ručí za kvalitu materiálů? Virtuální kolega je pouze zprostředkovatelem mezi lektory a účastníky. Virtuální kolega nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu a obsah studijních materiálů.
   5. Jaké další funkce účastník získá? Účastník získává přístup do celkových žebříčků studia, přehledu zpráv, seznamu oblíbených materiálů a seznamu automaticky vystavených PDF certifikátů za dokončené kurzy. Poskytovatel si vyhrazuje právo všechny tyto funkce průběžně upravovat dle statistik jejich používání, aby dosáhl co nejlepších motivačních výsledků. Účastník bude o změnách informován emailem nebo interní zprávou.
   6. Pomůže mi někdo, pokud si nebudu vědět rady s ovládáním portálu? Účastníkům je poskytována technická podpora telefonicky, e-mailem či pomocí chatu a to 24 hodin denně. Technická podpora neposkytuje vzdělávání či konzultace v jiných oblastech, než je využívání webové aplikace Virtualnikolega.cz.
   7. Staráme se o zálohování účtu, abyste o data nepřišli. Uživatelský účet poskytovatel zálohuje včetně všech záznamů o studijní aktivitě účastníka, s čímž účastník uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí.
   8. Cena licence na 1 měsíc je: 79 Kč pokud je vybrána varianta „měsíčně po 1 měsíc“ 99 Kč pokud je vybrána varianta „jednorázově na 1 měsíc“

    Cena licence na 1 rok je: 890 Kč pokud je vybrána varianta „jednorázově na 1 rok“ Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.
  3. Licence premium
   1. Kolik, kdya jaké webináře získám? Při zakoupení licence na rok dle uveřejněného ceníku získáte konkrétní počet webinářových akcí. Akce nejsou v roce realizovány rovnoměrně, v ceníku je vždy uvedeno v jakém období jsou webináře realizovány. Pokud zakoupíte licenci premium na měsíc, zíkáte přístup k webináři jen pokud byl vypsán. Při nákupu licence premium na jeden měsíc získáváte přístup k právě jednomu webináři.
   2. Online individuální konzultace Při nákupu licence premium na rok získáváte 6 hodin individuálních konzultací s lektorem - specialistou. Při nákupu licence na měsíc získáváte 30 minut konzultace. Konzultace probíhá přes program Skype nebo TeamViewer. Domluva konkrétního termínu konzultace probíhá telefonicky či emailem na kontaktních údajích, které zákazník obdržel po zakoupení licence. Požadavkům na online individuální konzultace se snaží lektoři domluvit v rámci svých kapacit, přednost mají zákazníci, kteří termín poptávali dříve. Pokud není neúčast na individuálních konzultacích omluvena nejpozději 24 hodin předem (emailem či telefonicky), vyměřený čas konzultace zákazníkovi propadá.
   3. Archiv webinářů je dostupný na webové stránce nebo na konkrétním umístění ve virtuálním kolegovi po celou dobu platnosti licence premium.
   4. Online chat k PC radám a diskuze jsou dostupné pro zákazníky licence premium prostřednictvím Facebooku (uzavřená skupina) nebo speciálních diskuzních vláken ve Virtuálním kolegovi. Lektoři reagují na příspěvky nejpozději do 24 hdoin po přidání příspěvku zákazníkem.
   5. Cena licence na 1 měsíc je: 890 Kč pokud je vybrána varianta „měsíčně po 1 měsíc“ 890 Kč pokud je vybrána varianta „jednorázově na 1 měsíc“

    Cena licence na 1 rok je: 8 900 Kč pokud je vybrána varianta „jednorázově na 1 rok“ Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.
  4. Licence k dalšímu obsahu
   1. Virtuální kolega může obsahovat studijní materiály, funkce a další obsah, který není součástí výše zmíněných licencí. Další obsah je obvykle přiřazen skupině osob, firmě, škole nebo jinému subjektu na základě smlouvy sjednané mimo tyto obchodní podmínky. Další materiály, funkce a obsah nikdy nejsou prezentovány na úvodní stránce, ceníku nebo ve výsledcích vyhledávání nepřihlášeného uživatele.
 4. 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Objednávejte tak, že v ceníku kliknete na „koupit“. Objednávání zboží probíhá v ceníku webového rozhraní. Účastník zde stiskne tlačítko „Koupit“ a následně vyplní objednávkový formulář v košíku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávané licenci,
   2. aktualizaci či doplnění informací o účastníkovi a
   3. způsobu úhrady kupní ceny licence (dále společně jen jako „objednávka“).
  2. V košíku si pak vše zkontrolujte a dokončete kliknutím na „odeslat objednávku“. Před zasláním objednávky poskytovateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce účastníkem jsou považovány za správné.
  3. Kupní smlouva vám bude poslána e-mailem s potvrzením objednávky. Kupní smlouva bude zaslána elektronicky na e-mail účastníka. Kupní smlouva je součástí e-mailu potvrzujícího objednávku.
  4. Po obdržení platby vám bude přidělena zakoupená doba licence. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Tímto vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kam a jak poslat peníze? Kupní cenu nákupu dle kupní smlouvy může účastník uhradit poskytovateli bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay nebo převodem na účet poskytovatele č. 2200436035/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a účastník je povinen uvést GoPay/e-mailem přidělený variabilní symbol platby.
  2. Na jeden nákup je možné uplatnit jen jednu slevu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  3. Po úhradě obdržíte e-mailem fakturu. Po úhradě platby poskytovatel vystaví a e-mailem zašle účastníkovi fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Po zahájení zaplaceného studia nemůžete odstoupit od smlouvy. Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy sjednané na dálku. Licence nabízené poskytovatelem jsou digitálním obsahem, který není dodán na hmotném nosiči. Účastník svým nákupem souhlasí s tím, že odstoupení od smlouvy je možné jen před uzavřením smlouvy. Účastník bere na vědomí, že před samotným nákupem měl po dobu 14 dnů možnost využívat Virtuálního kolegu zdarma dle bodu 3.1 obchodních podmínek.
  2. Můžeme se však dohodnout i jinak, v takovém případě vše podle zákona. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (např. jestliže plnění kupní smlouvy již bylo poskytovatelem poskytnuto před uplynutím lhůty k odstoupení), má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  3. Napište nám, pokud budete chtít odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel zruší nevyčerpaný počet zakoupených dnů licence. Pro odstoupení od kupní smlouvy může účastník využit kontaktní formulář poskytovaný poskytovatelem.
  4. Jak vám vrátíme peníze? V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.
  5. Pokud budete chtít odstoupit od smlouvy, budete muset vrátit případný dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut účastníkovi dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a účastník je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 7. DODÁNÍ LICENCÍ
  1. Kdy vám bude zpřístupněn obsah? Licence k digitálnímu obsahu je zpřístupněna po automatickém zpracování platby. Obvyklá doba trvání zpracování platby je do 2 pracovních dnů. Účastník je o zpřístupnění informován e-mailem.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Vadné plnění řešíme jak je obvyklé. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). '
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje účastník u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytovanou službu, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od účastníka výzvu k reklamaci.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Abychom mohli vést váš účet, musíme pracovat s vašimi údaji. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a aktivita v uživatelském účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Zpracováním osobních údajů účastníky může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu účastníka předávány třetím osobám.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7. 9.7. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kde si můžete nastavit, zda vám budeme posílat e-mailové zprávy ke studiu? Účastník při registraci či v nastavení „Můj účet“ může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu účastníka.
  2. Aby mohl Virtuální kolega fungovat správně, musíme ukládat cookies. Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 12. Poslední aktualizace: 16. 2. 2016