Obchodní podmínky

neziskové organizace Attavena, o.p.s.

se sídlem Husova 45, České Budějovice 370 05 identifikační číslo: 25197185 registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou O52 pro poskytování služeb a licencí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.virtualnikolega.cz

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Jednáte s Attavena, o.p.s. o podrobnostech používání Virtuálního kolegy. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi: Poskytovatel: Attavena, o.p.s., Husova 45, České Budějovice 370 05, IČ: 25197185, registrované u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou O52 poskytující licence k digitálnímu obsahu prostřednictvím Virtuálního kolegy (online studijním portálem na webové adrese www.virtualnikolega.cz) Účastník: Fyzická či právnická osoba registrovaná na Virtuálním kolegovi, které byl zřízen uživatelský účet
  • Výjimky platí, pokud se tak přímo dohodneme. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Podmínky občas aktualizujeme, platí však to, co jsme si dohodli při nákupu. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Každý klient má svůj uživatelský účet. Na základě registrace účastníka na Virtuálním kolegovi, může účastník přistupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím něj účastník může provádět objednávání.
  • Je ve vašem zájmu uvádět o sobě aktuální a pravdivé informace. Při registraci a objednávání je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu.
  • Účet je jen váš, nedělit se znamená lépe sledovat své výkony. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Účastník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Občas musíme pročistit uživatelské účty a smazat ty neaktivní (a ty využívané lotry). Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy účastník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), a to bez jakékoliv náhrady.
  • Mějte trpělivost, pokud budeme zrovna něco opravovat. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě nedostupnosti uživatelského účtu z důvodu provádění nutné údržby nevzniká účastníkovi žádný nárok na uplatnění slevy či náhrady za krátkodobou nedostupnost.
 • NABÍZENÉ PRODUKTY
  • Přístup k portálu mohou obdržet klienti společnosti Attavena, o.p.s. na základě své účasti ve vzdělávacích aktivitách organizace za podmínek platných pro danou aktivitu. Účastník má možnost registrovat se na Virtuálního kolegu po obdržení klientského kódu od pověřeného pracovníka Attavena, o.p.s.
  • Licence standard:.
   • Jaké materiály máte k dispozici? Licence umožňuje účastníkovi přístup ke všem kurzům a lekcím, které jsou v době platnosti licence veřejné na Virtuálním kolegovi. Účastník má přístup ke všem studijním materiálům zařazeným do těchto kurzů a lekcí. Některé materiály účastník může studovat samostatně (videočásti, nastuduj si, cvičení, příklady), některé může studovat jen v kontextu dané lekce (komentáře, úkoly, otázky, kvízy).
   • Může se stát, že ztratím přístup k materiálům? Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit, přesunout nebo upravit libovolné materiály, které vyhodnotí jako neaktuální. Součástí Virtuálního kolegy je i řada motivačních prvků, které dočasně znepřístupní materiály (například opakování kvízu je možné až po 24 hodinách od posledního neúspěšného pokusu).
   • Kdo a jak ručí za kvalitu materiálů? Virtuální kolega je pouze zprostředkovatelem mezi lektory a účastníky. Virtuální kolega nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu a obsah studijních materiálů.
   • Pomůže mi někdo, pokud si nebudu vědět rady s ovládáním portálu? Účastníkům je poskytována technická podpora telefonicky, e-mailem. Technická podpora neposkytuje vzdělávání či konzultace v jiných oblastech, než je využívání webové aplikace Virtualnikolega.cz.
   • Staráme se o zálohování účtu, abyste o data nepřišli. Uživatelský účet poskytovatel zálohuje včetně všech záznamů o studijní aktivitě účastníka, s čímž účastník uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí.
  • Licence k dalšímu obsahu
   • Virtuální kolega může obsahovat studijní materiály, funkce a další obsah, který není součástí standardního přístupu. Další obsah je obvykle přiřazen skupině osob, firmě, škole nebo jinému subjektu na základě smlouvy sjednané mimo tyto obchodní podmínky. Další materiály, funkce a obsah nikdy nejsou prezentovány na úvodní stránce, nebo ve výsledcích vyhledávání nepřihlášeného uživatele.
 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Od 1. 1. 2018 je registrace portálu umožněna pouze klientům na základě své účasti ve vzdělávacích aktivitách organizace za podmínek platných pro danou aktivitu. Pro tyto klienty je přístup k portálu po dobu určenou v dané aktivitě zdarma. Možnost kupovat přístup není dále nabízena.
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Po zahájení zaplaceného studia nemůžete odstoupit od smlouvy. Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy sjednané na dálku. Licence nabízené poskytovatelem jsou digitálním obsahem, který není dodán na hmotném nosiči. Účastník svým nákupem souhlasí s tím, že odstoupení od smlouvy je možné jen před uzavřením smlouvy. Účastník bere na vědomí, že před samotným nákupem měl po dobu 14 dnů možnost využívat Virtuálního kolegu zdarma dle bodu 3.1 obchodních podmínek.
  • Můžeme se však dohodnout i jinak, v takovém případě vše podle zákona. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (např. jestliže plnění kupní smlouvy již bylo poskytovatelem poskytnuto před uplynutím lhůty k odstoupení), má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  • Napište nám, pokud budete chtít odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel zruší nevyčerpaný počet zakoupených dnů licence. Pro odstoupení od kupní smlouvy může účastník využit kontaktní formulář poskytovaný poskytovatelem.
  • Jak vám vrátíme peníze? V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.
  • Pokud budete chtít odstoupit od smlouvy, budete muset vrátit případný dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut účastníkovi dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy účastníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a účastník je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 • DODÁNÍ LICENCÍ
  • Kdy vám bude zpřístupněn obsah? Licence k digitálnímu obsahu je zpřístupněna po registraci a potvrzení registrace přes registrační e-mail doručený na emailovou adresu uvedenou při registraci.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Vadné plnění řešíme jak je obvyklé. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). '
  • Práva z vadného plnění uplatňuje účastník u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytovanou službu, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od účastníka výzvu k reklamaci.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Abychom mohli vést váš účet, musíme pracovat s vašimi údaji. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a aktivita v uživatelském účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Zpracováním osobních údajů účastníky může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu účastníka předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • 9.7. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kde si můžete nastavit, zda vám budeme posílat e-mailové zprávy ke studiu? Účastník při registraci či v nastavení „Můj účet“ může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu účastníka.
  • Aby mohl Virtuální kolega fungovat správně, musíme ukládat cookies. Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Poslední aktualizace: 4. 4. 2018


znění platné do 31. 12. 2017